ESG strategie

Stále více se potvrzuje, jak je důležité pečovat jak o prostředí, ve kterém žijeme, o zaměstnance, kteří pro společnost pracují, ale také o celou naši komunitu a budoucnost z dlouhodobého pohledu, přistupovat k byznysu a zhodnocení kapitálu odpovědně.

Příkladem tohoto přístupu jsou některé změny, které byly zavedeny spojením s VelvetCARE - například snižování podílu plastů ve výrobcích ztenčením plastových obalových fólií. Dalším příkladem je navázání dlouhodobé spolupráce s místní komunitou, obyvateli Žabčic i blízkých obcí a spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty v okolí.
Vedení společnosti se také rozhodlo v letošním roce uspořádat nejrůznější akce, které měly jednak nahradit tradiční události, jako je vánoční večírek, a které se z důvodu pandemie ani nemohly uskutečnit, ale především podpořit setkávání všech zaměstnanců napříč společností.

Firemní strategie s důrazem na ESG se projevuje v ekonomické oblasti a řízení společnosti, např. aktualizací etického kodexu MORACELL, důrazem na transparentnost obchodů a procesů. V oblasti sociální, např. firemní filantropií, např. dar oblastem postiženým tornádem, samozřejmostí dodržování dodržování standardů v oblasti práce, snaha o vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance), stejné příležitosti (pro ženy a muže i další znevýhodněné skupiny) apod.

V environmentální oblast jsou to například ekologické produkty, ekologická firemní politika (recyklace, využití ekologických materiálů), snižování dopadů na životní prostředí a snaha o ochranu přírody.